Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Bc. Lucia Kmeťková - DolceVita KREATIV, so sídlom Velušovce 79,95501 Velušovce, IČO: 48082970, DIČ: 1078326040 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“) ako prevádzkovateľ internetovej domény www.dolcekreativ.sk prijíma dňa 01.06.2015 tieto Všeobecné obchodné podmienky 
(ďalej len „obchodné podmienky“), predmetom ktorých je úprava vzájomných vzťahov a vymedzenie vzájomných práv a povinností medzi predávajúcim a kupujúcim t.j. akákoľvek 
iná fyzická alebo právnická osoba odlišná od predávajúceho, ktorá si zakúpi tovar alebo službu od predávajúceho (ďalej len „kupujúci“). 

Adresa prevádzky: areál firmy KERAMONT Topoľčany s.r.o., Hlohovská 91/11, 95501 Nemčice

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a akceptuje tieto obchodné podmienky na dodanie tovaru predávajúcim, ktorý tovar kupuje od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. 

Kupujúci - spotrebiteľ odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že mu boli pred jej odoslaním poskytnuté nasledovné informácie:

• Hlavné vlastnosti tovaru,
• Celková cena tovaru (predávajúci nie je platcom DPH), náklady na dopravu, dodanie, poštovné a ďalšie náklady a poplatky, vrátane povinnosti zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar,
• Informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,
• Informácia o dĺžke trvania kúpnej zmluvy a v prípade kúpnej zmluvy na dobu neurčitú aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy. 

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/20140 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri  predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení  pre predaj tovaru spotrebiteľovi alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľovi .
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. 
Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Predmet kúpnej zmluvy

Predmetom kúpnej zmluvy je predaj výrobkov a pomôcok na dekorovanie (ďalej ako „tovar“ alebo aj ako „výrobok“). Tovarom sú najmä drevené predmety, farby, laky, lepidlá a ostatné predmety určené na dekorovanie. Predajca sa zaväzuje, že tovar dodá v riadnom stave, v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky. 
Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

3. Objednávka

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu,vzniká na základe odoslania a potvrdenia písomnej objednávky kupujúceho a uhradenia
stanovenej ceny tovaru. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a za záväznú pre obe strany bude považovaná až po pripísaní platby na účet predávajúceho. Predávajúcim potvrdená a kupujúcim uhradená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky: presná špecifikácia tovaru, cena za tovar, spôsob doručenia tovaru a kontaktné informácie kupujúceho.

4. Cena

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky zverejnené na internetovej stránke www.dolcekreativ.sk sú konečné. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu predávajúceho do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

5. Platobné podmienky

Kupujúci môže zaplatiť za tovar nasledovnými spôsobmi:

a/ dobierkou – kupujúci zaplatí za tovar pri preberaní od doručovateľa,

b/  prevodom – kupujúci zaplatí za tovar vopred na účet predávajúceho.

Číslo účtu predávajúceho:

SK96 1100 0000 0080 1603 4156

6. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do jej uhradenia.Storno musí nahlásiť e-mailom na adrese info@dolcekreativ.sk

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: 

A) tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru u výrobcu

B) nie je možné skontaktovať sa s kupujúcim (chybne uvedené telefónne
číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet v lehote 15 dní.

7. Záruka a reklamácie

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi Občianskeho zákonníka resp. Obchodného zákonníka.
Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. Ako záručný list slúži účtovný doklad. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Kupujúci je povinný sa starať (uchovávať) zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu alebo spôsobom
obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Kupujúci je oprávnený reklamovať tovar na adrese sídla predávajúceho resp. prostredníctvom emailu na adrese info@dolcekreativ.sk
Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP. Reklamovať tovar môže zákazník do 24 mesiacov od dátumu obdržania objednávky. Zákazník zašle reklamovaný tovar predávajúcemu, pričom náklady na poštovné hradí sám zákazník bez nároku na vrátenie. Po prevzatí poškodeného tovaru oznámi predávajúci zákazníkovi, či tovar vymení, alebo mu vráti hodnotu tovaru. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní od obdržania poškodeného tovaru predávajúcim.  Poštovné v prípade výmeny tovaru hradí predávajúci.

8. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Spôsob doručenia tovaru určuje kupujúci (poštou, kuriérom, dopravcom) vo svojej objednávke na základe zverejneného cenníka na stránke www.dolcekreativ.sk , ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodne inak, a to na adresu oznámenú kupujúcim v jeho objednávke. Dohoda o inom spôsobe doručenia musí byť obojstranná a predávajúci ju musí potvrdiť emailom. Dodacia lehota objednaného tovaru je do 3 dní od objednávky a začína plynúť momentom potvrdenia
prijatia objednávky. V prípade, že vybraný produkt má status „Na objednávku“, dodanie môže trvať cca 14 dní.  Ceny poštovného, balného a dopravného sú uvedené v samostatnom dokumente zverejnenom na stránke www.dolcekreativ.sk v sekcii „Doprava a platba“.Termín doručenia bude oznámený  prostredníctvom emailu kupujúceho. Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať počet kusov položiek v zásielke a aj prípadné fyzické poškodenie tovaru, pričom na účely potvrdenia o bezvadnosti dodávaného tovaru bude slúžiť dodací list vystavený predávajúcim a potvrdený kupujúcim pri dodaní tovaru. V prípade zistenia vád môže kupujúci dôvodne odmietnuť zásielku prevziať. V prípade bezdôvodného odmietnutia kupujúceho prevziať zásielku bude táto zásielka považovaná za riadne prevzatú.

9. Neprebraté zásielky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si po záväznom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov za pokus o neúspešné doručenie objednávky. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na prípady, ak je kupujúcim spotrebiteľ.

Kupujúci – spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní, ktorá plynie odo dňa prevzatia tovaru od predávajúceho resp. ním na to určenej osoby. V zmysle § 7 ods.1 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je kupujúci - spotrebiteľ, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Predávajúci po prijatí odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom, ihneď poskytne spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí odstúpenia od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy na diaľku sa zmluva od začiatku zrušuje. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci je povinný v uvedenej lehote zaslať tovar predávajúcemu v pôvodnom stave. Tovar musí byť neporušený, nepoužitý a v pôvodnom obale. Tovar je potrebné poslať na adresu sídla predávajúceho formou doporučenej poistenej zásielky. Za prípadné poškodenie alebo straty pri spätnom doručení nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť. Balík musí obsahovať kópiu daňového dokladu, ktorý bol zaslaný s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Tovar kupujúci nesmie posielať dobierkou, pretože dobierka nebude prevzatá. V odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný uviesť číslo objednávky, meno a dátum nákupu, tovar, na ktorý sa vzťahuje odstúpenie od zmluvy, kontaktné údaje. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy je vhodné, aby bolo odstúpenie od zmluvy vždy zaslané aj prostredníctvom elektronickej pošty. Odstúpenie od zmluvy na diaľku je účinné dňom, keď je doručené predávajúcemu.

Formulár na Odstúpenie od Zmluvy si môžete stiahnuť TU

Dokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky predávajúci vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

10. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje menoa priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ , IČ DPH (ak eviduje) číslo telefónu a emailovú adresu. 
Kupujúci súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie

a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojichinformačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Prevádzkovateľ internetových stránokwww.dolcekreativ.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené ani poskytnuté tretej strane.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ale nie výlučne 
v súlade s Občianskym zákonníkom resp. Obchodným zákonníkom, pričom práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho týmito obchodnými podmienkami založené, 
ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmto zákonom a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych predpisov právneho poriadku SR.

Predávajúci si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek zmien týchto obchodných podmienok aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

Platnosť obchodných podmienok vrátane ich zmien nastane dňom ich prijatia, t.j. dňa 1.6.201 a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.dolcekreativ.sk, t.j. dňa 15.06.2015.

 

 

 

 

 

© 2017 Dolce Vita - kreativ